Pedagogisch Project Leertuin

Wij staan open voor alle kinderen en willen optimale ontplooiingskansen geven aan elk individu, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status, nationaliteit en financiële mogelijkheden. Daar elk kind anders is, houden we rekening met verschillen in aanleg, tempo en belangstelling. Ook kinderen met een beperking worden in de mate van het mogelijke toegelaten op onze scholen.

Dit houdt in dat het pedagogisch project een democratische en pluralistische grondslag heeft: wij eerbiedigen de filosofische, godsdienstige en ideologische opvattingen van alle ouders en kinderen. We huldigen de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan.

Wij bereiden de kinderen voor op intercultureel samenleven. Alle  vooroordelen en iedere vorm van indoctrinatie worden afgewezen.

De scholen bereiden de kinderen voor op een kritisch-creatieve deelname aan het maatschappelijk leven. De kinderen leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen en zich positief, kritisch en creatief op te stellen, in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. We brengen de kinderen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vragen aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

Wij  erkennen en eerbiedigen de rechten en de vrijheden van de mens en van het kind. Het onderwijs is gericht op medemenselijke solidariteit om zo individuen en groepen maximale ontwikkelingskansen te geven.

De kinderen worden begeleid in de verzoening van individuele aspiraties met de noden van de maatschappij. Dit door het nastreven van de totale ontwikkeling van de persoon: die openstaat voor de wereld en de technische, economische, sociale, politieke, culturele en filosofische realiteit ervan, die beschouwd en gestimuleerd wordt als zijnde de voornaamste bewerker van zijn eigen ontwikkeling, wat o.m. betekent dat hij het verworvene functioneel kan aanwenden. We streven een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hechten evenveel waarde aan kenniswerving als aan attitudevorming.

Wij streven naar een doorlopende, totale vorming van 2,5 tot 12 jaar. Dit gebeurt in een school zonder drempels, d.w.z. in een basisschool waar een kind vlot kan instappen en geen storende verschillen ondervindt, noch tussen de opeenvolgende klassen, noch tussen kleuterschool en lagere school.

Om eenzelfde doel te bereiken is een samenwerking tussen gezin, school en schoolbestuur noodzakelijk. Ouders dragen, samen met de leerkrachten, de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en voor de opvoeding van het kind. Samen werken, samen denken, samen praten is dus een taak voor zowel het leerkrachtenteam, de ouders, de oudervereniging en allen die bij de school betrokken zijn.

Openingsuren & contact

GBS Leertuin
adres
Ann Christyplein 51860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 50
e-mail
secretariaat@deleertuin.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12.05 uur en 13.15 - 15.15 uur

Deel deze pagina